// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenie NNW motocyklisty i "plecaczka"

By przyjemność łączyć z bezpieczeństwem

W ubezpieczeniach NNW przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia powodujące stały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego. Pojęcie nieszczęśliwego wypadku nie zostało zdefiniowane w kodeksie cywilnym, pozostawiając tym samym swobodę przy określaniu tego pojęcia treści umowy opisanej szczegółowo w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Oferowane warunki ubezpieczenia na potrzeby ubezpieczenia NNW kierowcy i pasażerów definiują nieszczęśliwy wypadek jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną pozostające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego w następstwie, którego ubezpieczony niezależnie od swojej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.

Trwałość uszczerbku oznacza, że naruszenie funkcji organizmu na skutek nagłego wypadku musi mieć charakter stały, niezmienny, który ograniczy sprawność poszkodowanego praktycznie do końca jego życia. Zakłady ubezpieczeń zakresem ochrony w ramach NNW obejmują także szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu tzn. nie tylko powstałe w następstwie poruszania się pojazdu, ale także bezpośrednio związane z jego użytkowaniem – podczas wsiadania i wysiadania, bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu bądź zespolonej z nim przyczepy, podczas przebywania w pojeździe w czasie postoju i naprawy na trasie jazdy oraz w trakcie garażowania oraz wskutek upadku, pożaru lub wybuchu tego pojazdu.

Ubezpieczenie dotyczy:

 • kierowcy i pasażerów pojazdu,
 • wypadków, które wydarzyły się podczas jazdy albo:
  • wsiadania lub zsiadania z motocykla,
  • załadowywania lub rozładowywania motocykla,
  • zatrzymywania lub postoju motocykla,
  • naprawy na miejscu zdarzenia,
  • otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji,
  • tankowania na stacji paliw.

Potrzebujesz wykupić polisę NNW kierowcy i pasażera? Skontaktuj się z nami.

Więcej informacji, ciekawostek i promocji znajdziesz w zakładce BLOG