// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Poniżej kilka ciekawostek  dotyczących ZDARZEŃ LOSOWYCH w ubezpieczeniu firm w Generali:

 

Co to znaczy wszystkie ryzyka? 

Ubezpieczenie od zdarzeń losowych można zawrzeć w 2 wariantach: – ryzyka nazwane (w OWU wymieniony katalog ryzyk ochrony, np.: pożar, wybuch, grad, zalanie itd.) – wszystkie ryzyka – brak katalogu zamkniętego – wszystkie nagłe i nieprzewidziane zdarzenia, poza wyłączonymi w OWU.

 

Czy mienie składowane pod chmurką jest objęte ochroną? 

TAK – jeżeli mienie jest przechowywane zgodnie z zaleceniami jego producenta. Jednakże za szkody powstałe wskutek zalania, silnego wiatru, gradu, naporu śniegu lub lodu jest limit odpowiedzialności do kwoty 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia.

 

Pojazd wolnobieżny jako wyposażenie? 

Generali nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w pojazdach dopuszczonych do ruchu drogowego, statkach powietrznych i wodnych, przyczepach i naczepach samochodowych i campingowych, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia casco, jeżeli nie są środkami obrotowymi lub nie stanowią mienia osób trzecich. Oznacza to, że jeżeli pojazd wolnobieżny, np. wózki transportowe, maszyny budowlane jest niezarejestrowany, to możemy w ramach ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych  ubezpieczyć tego rodzaju mienia jako maszyny, urządzenia i wyposażenie.

Mienie osób trzecich – co to jest? 

Mienie osób trzecich to mienie przyjęte w celu wykonania usługi lub sprzedaży np. na podstawie umowy komisu, zastawu, przechowania, przyjęte w celu wykonania na nim różnego rodzaju usługi, np. przyjęte do prania, naprawy. Tego rodzaju mieniem NIE jest np. mienie najmowane, dzierżawione, leasingowane, środki obrotowe z odroczonym terminem płatności.

    Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej

    506-157-909