// First try loading jQuery from Google's CDN // Fall back to a local copy of jQuery if the CDN fails

Ubezpieczenia osobowe są propozycją dla osób aktywnych, które chcą zabezpieczyć się przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenie NNW zapewnia pomoc finansową w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci. NNW zapewnia ochronę 24 godziny na dobę bez względu na to czym się zajmujesz w pracy oraz jak korzystasz z czasu wolnego. NNW zapewnia szeroki wachlarz opcji dodatkowych oraz możliwość wyboru wariantu wypłaty odszkodowania.

NNW COMPENSA to:

 • zakres ubezpieczenia kreowany zgodnie z potrzebami i preferencjami Klienta
 • ochrona w Polsce i za granicą
 • wypłacone świadczenie jest dodatkowym wsparciem finansowym na czas powrotu do zdrowia, które pomoże sfinansować np. koszty rehabilitacji lub uzupełnić niedobór finansowy spowodowany nieobecnością w pracy
 • liczne klauzule dodatkowe pozwalające na rozszerzenie zakresu NNW, np. assistance, zwrot kosztów leczenia, dzienne świadczenie szpitalne, zwrot kosztów zakupu środków specjalnych
 • specjalne warunki ubezpieczenia dla strażaków

Zakres ubezpieczenia NNW może zostać rozszerzony o liczne klauzule dodatkowe:

 • assistance – zestaw dodatkowych usług polegających na m.in. dostępie do infolinii medycznej, organizacji wizyty lekarza w miejscu pobytu Ubezpieczonego, dostarczeniu leków oraz pokryciu kosztów transportu medycznego
 • zwrot kosztów leczenia poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • dzienne świadczenie szpitalne w związku z hospitalizacją będącą następstwem nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów rehabilitacji poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych
 • zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego osoby niepełnosprawnej poszkodowanej w nieszczęśliwym wypadku
 • zwrot kosztów operacji plastycznych, które nastąpiły w związku z nieszczęśliwym wypadkiem
 • zasiłek dzienny z tytułu krótkotrwałej niezdolności do pracy lub nauki spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • poważne zachorowanie – wypłata świadczenia w związku z zachorowaniem na jedną z chorób wyszczególnionych w ogólnych warunkach ubezpieczenia
 • zwrot kosztów dostosowania mieszkania lub domu mieszkalnego osoby niepełnosprawnej poniesionych na skutek nieszczęśliwego wypadku
 • ubezpieczenie bagażu od kradzieży i zniszczenia w podróży
 • odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym
 • odpowiedzialność cywilna wychowawców, opiekunów i instruktorów
 • zwrot kosztów zakupu wyprawki z tytułu narodzin dziecka lub kosztów pogrzebu z tytułu śmierci członka rodziny

Zachecamy do kontaktu z nami w celu wyliczenia składki i dobrania odpowiedniego wariantu.